Pobierz instrukcję krok po kroku w formie PDF

Instrukcja rejestracji na PUESC KROK PO KROKU
w celu dokonywania zgłoszeń przewozu do rejestru SENT

Rozpatrywanie wniosków o rejestrację/aktualizację danych podmiotu oraz o rejestrację/aktualizację reprezentacji nie wymaga posiadania stosownego pełnomocnictwa i opłaty skarbowej i trwa krócej, jeżeli złoży go osoba umocowana do samodzielnej reprezentacji podmiotu w KRS, CEIDG, umowie spółki itp.

Uwaga!
Rozpatrywanie wniosków podpisanych profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym (podpis elektroniczny) trwa krócej, ponieważ nie jest wymagane osobiste stawiennictwo wnioskodawcy w urzędzie celno-skarbowym lub oddziale celnym w celu weryfikacji  tożsamości.


KROK 1 – założenie konta na PUESC

Uwaga! Konto zakłada osoba fizyczna.

 1. Wejdź na stronę internetową www.puesc.gov.pl
 2. Z widoku ekranu wybierz przycisk „Utwórz konto” znajdujący się w prawym górnym
  rogu – otworzy się formularz wymagający wypełnienia.
 3. Wypełnij obowiązkowe pola formularza, a następnie zatwierdź go przyciskiem „Utwórz konto”, który znajduje się na końcu formularza.
 4. Na adres e-mail, który podałeś w formularzu zostanie wysłany link aktywacyjny.
 5. Po otrzymaniu tego linku, w ciągu 24 godzin aktywuj konto poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Dopiero wtedy możesz przejść do kroku następnego.

KROK 2 – rejestracja danych osoby fizycznej

 1. Po zalogowaniu się na konto PUESC wejdź w zakładkę „Formularze”, a następnie zakładkę „eFormularze”.
 2. W części dotyczącej „eKlient” kliknij w „Więcej” i wybierz formularz Rejestracja_Osoby_Fizycznej.
 3. Wypełnij tylko aktywne pola formularza, a następnie wybierz przycisk „Generuj formularz”. Pole „rejestracja uproszczona” musi pozostać puste (niezaznaczone). Jeżeli osoba fizyczna dysponuje certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP może podpisać wygenerowany dokument przed jego wysłaniem (Dokumenty>do wysłania>akcje: „podpisz” Następnie wyślij dokument do Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje „wyślij”).

  Uwaga!
  Osoba podpisująca eFormularz podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym) lub profilem zaufanym e-PUAP jest zwolniona z obowiązku potwierdzenia tożsamości w najbliższym urzędzie celno-skarbowym, delegaturze UCS lub oddziale celnym. Osoba fizyczna, która wysłała wniosek, ale nie podpisała wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP obowiązana jest do stawienia się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość w najbliższym urzędzie celno-skarbowym, delegaturze UCS lub oddziale celnym, celem potwierdzenia tożsamości.

 4. Jeżeli Twoja tożsamość została potwierdzona czekaj, aż otrzymasz potwierdzenie rejestracji i nadania numeru IDSISC (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie rejestracji). Numer zostanie też uwidoczniony w zakładce „Moje konto”>Moje dane> IDSISC.

Dopiero po nadaniu numeru IDSISC osobie fizycznej przystąp do KROKU 4 rejestracja danych podmiotu w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU.


KROK 3 NIE JEST OBOWIĄZKOWY. ZALECAMY POMINIĘCIE TEGO KROKU.

Wygenerowanie certyfikatu celnego (ten krok może pominąć osoba fizyczna posiadająca certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP).

Uwaga!
Osoba, która nie posiada certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP, a ma zamiar zgłosić rejestrację podmiotu i/lub rejestrację reprezentacji jest zobowiązana wygenerować certyfikat celny, który posłuży do opatrzenia podpisem elektronicznych ww. wniosków.
Certyfikat celny – elektroniczne zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Finansów, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby.

 1. Po zalogowaniu się na konto PUESC przejdź do zakładki „Moje konto”.
 2. Zapoznaj się z Instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz wykonania podpisu elektronicznego opublikowanej na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki, w celu właściwego przygotowania komputera do pobrania certyfikatu.
 3. Wybierz przycisk „Generuj certyfikat celny” (przycisk znajduje się po lewej stronie ekranu, pod danymi osobowymi właściciela konta) i postępuj zgodnie z publikowanymi komunikatami.

Uwaga!
W przypadku wnioskowania o wydanie certyfikatu celnego wszystkie operacje należy wykonać:

 • na tym samym komputerze,
 • przy użyciu tego samego konta użytkownika komputera oraz
 • z wykorzystaniem tej samej przeglądarki internetowej.

KROK 4 – rejestracja danych podmiotu w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU

 1. Przed przystąpieniem do rejestracji danych podmiotu upewnij się czy podmiot nie został już zarejestrowany w SISC w innym obszarze, np. cła, akcyzy, Intrastat.

  Uwaga!
  W przypadku rejestracji podmiotu w innym obszarze, należy zaktualizować dane podmiotu. W tym celu:

  1. po zalogowaniu się na konto PUESC wypełnij formularz Aktualizacja_Podmiotu (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu>wypełnij formularz).
  2. dla podmiotów krajowych w pole IDSISC wprowadź numer NIP podmiotu w następującej konfiguracji: PL + numer NIP podmiotu + 00000 (przykład: PL6910220010600000), a dla podmiotów zagranicznych wprowadź numer EORI – jeżeli podmiot posiada numer EORI nadany w jednym z krajów Unii Europejskiej. Jeżeli w polu poniżej pojawia się numer NIP/EORI podmiotu, należy go wybrać i kontynuować wypełnianie wniosku. Jeżeli nie otwiera się okno z wyborem numeru – przejdź do wypełniania wniosku Rejestracja_Podmiotu (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu>wypełnij formularz).
 2. Jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w SISC w żadnym obszarze, po zalogowaniu się na konto PUESC wybierz formularz Rejestracja_Podmiotu (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu>wypełnij formularz) i wypełnij aktywne pola, zaznaczając obszar działania: „MONITOROWANIE PRZEWOZU”.

  Uwaga!
  Jeżeli o rejestrację podmiotu występuje osoba upoważniona do złożenia wniosku musi dołączyć do wniosku skan upoważnienia i skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie zwalnia to z obowiązku dostarczenia oryginałów tych dokumentów. Oryginał upoważnienia do działania w imieniu podmiotu i dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy, PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763, należy złożyć do najbliższego urzędu celno-skarbowego, delegatury UCS lub do oddziału celnego. Dokumenty można przesłać też pocztą tradycyjną bezpośrednio do Izby Administracji Skarbowej na adres: Wydział Centralna Rejestracja, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań. Powyższe postępowanie nie dotyczy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 3. Wybierz przycisk „Generuj formularz”, podpisz go (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „podpisz”) i wyślij do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „wyślij”).
 4. Po dopełnieniu powyższych formalności czekaj na potwierdzenie rejestracji oraz nadanie numeru IDSISC. Potwierdzenie wpłynie na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o rejestrację/aktualizację danych podmiotu (Moje dokumenty>odebrane> Potwierdzenie rejestracji).

KROK 5 – rejestracja reprezentacji dla potrzeb przesyłania, uzupełniania lub aktualizacji zgłoszeń przewozu do rejestru SENT

 1. Po zalogowaniu się na konto PUESC wybierz formularz Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_reprezentacji (Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_reprezentacji).
 2. Wypełnij tylko aktywne pola formularza, wskazując podmiot dla którego jest rejestrowana reprezentacja, następnie wskaż rodzaj reprezentanta (osoba fizyczna dla pracowników/pełnomocników reprezentujących podmiot), wybierz operację:
  • dodaj – dla nowo rejestrowanej reprezentacji,
  • aktualizuj – dla reprezentacji już istniejącej, oraz wybierz w sekcji „Zakres pełnomocnictwa>uprawnienia szczególne”:
  • SENT – przesyłanie, uzupełnianie lub aktualizacja zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów i/lub
  • aktualizacja podmiotu (jeżeli takie uprawnienie wynika wprost z przedstawionego upoważnienia).
 3. Dołącz skan upoważnienia i opłaty skarbowej (jeżeli dokumenty zostały już wysłane do IAS w Poznaniu na etapie rejestracji/aktualizacji podmiotu) zaznacz pole pełnomocnictwo złożone w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu.

  Uwaga!
  Uprawnienia szczególne muszą wynikać wprost z treści udzielonego pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo powinno uprawniać do wykonywania czynności określonych w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, tj.:

  • przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania i/lub
  • rejestracji/aktualizacji danych podmiotu na potrzeby przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.
   W przypadku rejestracji podmiotu zagranicznego należy dołączyć dokumenty rejestrowe tego podmiotu (np. wydruk z rejestru w kraju trzecim), z których wynika umocowanie osoby udzielającej upoważnienia do reprezentowania podmiotu.
   W przypadku rejestracji reprezentacji obowiązują te same zasady dotyczące składania upoważnienia i uiszczania opłaty skarbowej, jak w przypadku rejestracji danych podmiotu – zobacz uwaga do KROKU 4 pkt. 2

 4. Wybierz przycisk „Generuj formularz”, podpisz go (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „podpisz”) i wyślij do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „wyślij”).
 5. Po dopełnieniu powyższych formalności czekaj na potwierdzenie rejestracji reprezentacji. Potwierdzenie wpłynie na konto osoby fizycznej, która wnioskowała o rejestrację reprezentacji (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie rejestracji).

Pobierz instrukcję krok po kroku w formie PDF