Informacja o systemie SENT

Od 18 kwietnia 2017r. obowiązuje ustawa o monitorowaniu towarów określana, jako ustawa SENT lub Pakiet Przewozowy.

Istotą ustawy jest objęcie elektronicznym monitoringiem realizowanych na terenie kraju przewozów tzw. towarów wrażliwych, m.in.: paliw, środków smarnych i innych wyrobów pochodzenia naftowego (dokładne kody CN produktów objętych monitoringiem określa ustawa).

Ustawa SENT nakłada obowiązki zarówno na podmioty wysyłające, przewoźników jak i na podmioty odbierająceprzesyłkę.

Jakie są obowiązki ciążące na podmiotach biorących udział w przemieszczeniu towarów? Obowiązek dotyczy:

  • W przypadku przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju, podmiot wysyłający na obowiązek przesłać do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu towaru, zgłoszenie przewozu towaru, a następnie uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia.
  • Uzyskany numer referencyjny podmiot wysyłający ma obowiązek przekazać przewoźnikowi (obowiązanemu do uzupełnienia zgłoszenia) i podmiotowi odbierającemu.

Obowiązki podmiotu odbierającego

I. OLEJE NAPĘDOWE I BENZYNY

Podmiot odbierający za pomocą numeru referencyjnego i klucza, przekazanego przez kierowcę (od 1 lutego 2020 r. dodatkowo tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego) uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru i zamyka zgłoszenie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia następują za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych ( PUESC ) -> https://puesc.gov.pl

1. Rejestracja na PUESC

Dla dokonywania czynności związanych z wprowadzaniem danych w systemie SENT konieczna jest rejestracja poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC.
Podmiot odbierający (użytkownik – osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu) zobowiązany jest do uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu.
(rejestracja danych osoby fizycznej, rejestracja danych podmiotu i rejestracja reprezentacji – uwierzytelnienie: login + hasło + Id SISC podmiotu)

Szczegóły, jak uzyskać zaawansowany dostęp do PUESC, znajdują się w zakładce „Obowiązek uzyskania zaawansowanego dostępu na PUESC” i w instrukcji „ZAAWANSOWANY DOSTĘP DO PUESC – INSTRUKCJA REJESTRACJI KROK PO KROKU”

2. Aktualizacja i zamknięcie zgłoszenia:Potwierdzenie odbioru

W celu potwierdzenia odbiory (zamknięcia zgłoszenia ) klient lub upoważniony pracownik klienta loguje się w sposób zaawansowany na swoje konto na https://puesc.gov.pl , w zakładce „Katalog usług” wybiera zakładkę „e-przewóz” , a następnie przechodzi do systemu SENT.

Procedura zamknięcia zgłoszenia znajduje się w zakładce „INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZENIA SENT”

Ważne:
samo potwierdzenie odbioru na dokumentach dostawy przekazanych kierowcy NIE WYSTARCZY , trzeba jeszcze potwierdzić odbiór na platformie PUESC !

II. OLEJ OPAŁOWY

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się zasady szeroko rozumianego obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych). Od tej daty, co do zasady, każdy uczestnik transakcji sprzedaży i kupna tych paliw musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, by otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego PPO (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego ZPO (dla nabywców). Bez dokonania tego zgłoszenia nie będzie możliwości sprzedaży paliw opałowych lub ich zakupu, bowiem sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów. Zmiana ta obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej

Zgodnie z nowymi regułami, osoby i podmioty zużywające, które będą kupować olej opałowy są zobowiązane do zarejestrowania posiadanych urządzeń grzewczych (pieców) we właściwym do wykonywania zadań w zakresie akcyzy urzędzie skarbowym.
Po rejestracji podmioty te uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego , które będzie zawierać numer identyfikacyjny każdego miejsca, w którym znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne, a w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych (nagrzewnice, osuszacze) –numer identyfikacyjny tego urządzenia

Numery identyfikacyjne, należy podać sprzedawcy oleju przy składaniu zamówienia. Po dostawie oleju trzeba będzie również elektronicznie potwierdzić ilości odebranego oleju opałowego.

1. Jak dokonać rejestracji

Możesz to zrobić:

  • na Portalu PUESC – prześlij zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU,
  • w najbliższym urzędzie skarbowym, gdzie pracownicy pomogą ci wypełnić elektroniczny formularz AKC-RU,
  • przez złożenie zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym – jeżeli nie możesz dokonać rejestracji korzystając z elektronicznych formularzy.

Szczegóły , jak dokonać rejestracji znajdują się w zakładce „Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone – AKC-RU za pośrednictwem platformy PUESC”

Osobom fizycznym i podmiotom, które nie prowadzą działalności gospodarczej, do złożenia uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego przez PUESC wystarczy konto proste.

Zużywające podmioty olejowe ZPO prowadzące działalność gospodarczą, będą zwolnione ze stosowania uwierzytelniania Id SISC ( zaawansowany dostęp do PUESC) w przypadku gdy uzupełnienie zgłoszenia (potwierdzenie odbioru) odbędzie się z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC.

POLECAMY wszystkim podmiotom i osobom fizycznym POBRANIE KODÓW TRANSAKCYJNYCH I PREKAZANIE KIEROWCY KODU W CELU ZAMKNIĘCIA DOSTAWY I POTWIERDZENIA UDBIORU

2. Zamówienie i potwierdzenie dostawy oleju opałowego

Jeżeli urządzenie wykorzystujące olej opałowy do celów grzewczych jest zamontowane na stałe, w trakcie zamawiania oleju u sprzedawcy, podaj indywidualny numer tego miejsca dostawy oraz swoje dane. Olej opałowy zostanie dostarczony wyłącznie do przypisanego do tego numeru miejsca. Jeżeli urządzenie wykorzystujące olej opałowy do celów grzewczych jest mobilne (np. nagrzewnica), podaj indywidualny numer tego urządzenia oraz swoje dane i dokładny adres odbioru oleju opałowego.

Potwierdzenia dostawy oleju opałowego dokonasz:

  • wysyłając zgłoszenie zamykające przewóz z Portalu PUESC albo aplikacji mobilnej, lub
  • za pośrednictwem sprzedawcy/kierowcy przy użyciu KODU TRANSAKCYJNEGO.