OBOWIĄZEK UZYSKANIA ZAAWANSOWANEGO DOSTĘPU NA PUESC

przez odbiorcę towaru – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, do której ma być dostarczony towar będący przedmiotem przewozu.

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849), dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.

Nieuzyskanie tego numeru skutkować będzie brakiem możliwości dostarczenia paliwa.

Obowiązek dotyczy:

  • od 1 maja 2019 r. podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze SENT (SENT_100 lub SENT_200);
  • od 1 lutego 2020 r. podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT)

Otrzymanie Id SISC podmiotu wiąże się z uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu
do PUESC i wymaga złożenia odpowiednich wniosków (eFormularzy) korzystając z usługi „e-Klient” LINK

Ministerstwo Finansów prosi wyżej wymienione podmioty o niezwlekanie ze składaniem tych wniosków. Wcześniejsze, sukcesywne składanie wniosków umożliwi Krajowej Administracji Skarbowej na sprawną ich rejestrację, a podmiotom gospodarczym zapewni właściwe wykonywanie obowiązków w zakresie uwierzytelniania.

W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC osoba fizyczna (np. właściciel firmy, organ spółki, pracownik firmy/spółki upoważniony przez właściciela/organ spółki lub inna upoważniona osoba), która ma już założone konto na PUESC (podstawowy poziom dostępu), powinna złożyć kolejno wnioski (eFormularze):

  • rejestracja/aktualizacja danych osoby fizycznej – spowoduje nadanie Id SISC osobie fizycznej;
  • rejestracja/aktualizacja danych podmiotu – spowoduje nadanie Id SISC podmiotowi;
  • rejestracja/aktualizacja reprezentacji – spowoduje rejestrację osoby fizycznej jako reprezentanta podmiotu.

Więcej informacji znajduje się na stronie PUESC pod LINKIEM

Uwaga!
Rozpatrywanie wniosków podpisanych profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym trwa krócej, ponieważ nie jest wymagane osobiste stawiennictwo wnioskodawcy w urzędzie celno-skarbowym lub oddziale celnym w celu weryfikacji  tożsamości.

Uwaga!
Rozpatrywanie wniosków o rejestrację/aktualizację danych podmiotu oraz
o rejestrację/aktualizację reprezentacji nie wymaga posiadania stosownego pełnomocnictwa i opłaty skarbowej  i trwa krócej, jeżeli złoży go osoba umocowana do samodzielnej reprezentacji podmiotu w KRS, CEIDG, umowie spółki itp.

Pozostałe osoby, które mają być zarejestrowane jako reprezentanci podmiotu zobowiązane są do posiadania pełnomocnictwa
w formie papierowej lub elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym mocodawcy. Pełnomocnictwa należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Centralna Rejestracja IAS w Poznaniu. LINK

Pełnomocnictwo złożone w ramach usługi e-Klient wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy, PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763.

Pełnomocnictwo powinno uprawniać do wykonywania czynności określonych w ustawie
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, tj.:

  • przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania;
  • rejestracji/aktualizacji danych podmiotu na potrzeby przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.

W przypadku rejestracji podmiotu zagranicznego należy dołączyć dokumenty rejestrowe tego podmiotu (np. wydruk z rejestru
w kraju trzecim), z których wynika umocowanie osoby udzielającej upoważnienia do reprezentowania podmiotu.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi „e-Klient” zawarte są w „e-Klient” – Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego.

Informacje o tym, jak założyć profil zaufany dostępne są pod ADRESEM